Dobrý den, v návaznosti na otevření Výstavy finalistů 15.Ceny kritiky za mladou malbu 2022 v Galerii kritiků oznamujeme výsledky letošní soutěže následovně: 1.cena -Karolína Netolická (laureátka), 2. cena - Markéta Kolářová, 3.cena -Jan Heres (reprodukce děl viz v příloze, níže kliknutím v odkazu  viz vernisáž výstavy). Hlasováním návštěvníků galerie bude určena Cena sympatie diváků, publikovaná u příležitosti besedy s vystavujícími a porotou - termín ke konci měsíce bude zvlášť oznámen. Výstava potrvá do 6.března 2022. Těšíme se na Vás,

 

Galerie kritiků (zonerama.com)

 

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

15. ročník Ceny kritiky

15. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2022 – soutěž pro umělce do 30 let

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2022 se bude konat 15.jubilejní ročník. K ocenění v soutěži patří zařazení do Výstavy finalistů, plánované od 8.února 2022 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze s měsíčním trváním. Dále samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, SFK, Hlavního města Prahy, ve spolupráci s Českými centry pro prezentaci tvorby laureáta v zahraničí a s širokou podporou médií.

Tematické zadání je v pojetí expandované malby / expanded painting – „Moje alter ego

/My Alterego“, se zaměřením na obrazový portrét. Při prezentaci obrazů je možná kombinace s jiným médiem, technologií či materiálem, např. ve formě malby–objektu jako reliéfu, prostorové instalace či jiné inter- a multimediální vyjádření. Znamená to výrazový „přesah“ malby, jak ve formálním, tak obsahovém slova smyslu. Hodnocení děl odbornou porotou je prováděno za celkový tvůrčí vývoj umělce, tj. nejen za obrazy předložené do soutěže, ale s přihlédnutím k jeho tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené dokumentací v portfoliu. Kandidáti se hlásí buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů

především z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a dalších odborníků. Porota zasedá v sestavě Václav Hájek (předseda), Tereza Nováková, Jan Gemrot, Vojtěch Horálek, za pořadatele Linda Sedláková (mediální spolupráce) a Vlasta Čiháková Noshiro (koordinátorka).

Podmínky účasti:

1.Přihláška se podává prostřednictvím tištěného portfolia, obsahujícího CV, stručnou anotaci děl a fotografickou dokumentaci prací za poslední dva roky. Způsob přihlášení je možný poštou nebo osobním dodáním do Galerie kritiků, komunikace s pořadateli probíhá i telefonicky nebo e-mailem. Telefonický kontakt do galerie je 224 494 205 nebo na manažera galerie, Mgr.Aleš Rataj - m.606 601 224, e-mail adresa je galeriekritiku@volny.czKontakt na koordinátorku projektu je pro zásadní konzultace - Mgr.Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D. - m.603 276 641, noshiro@volny.czAdresa na zaslání portfolia poštou je Galerie kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1. Uzávěrka přihlášek je 1. listopad 2021Kromě samostatných přihlášek proběhnou nominace z řad odborníků, především školních pedagogů, osobním kontaktem se studenty a absolventy. Případné změny či pokyny je nutné sledovat na webových stránkách pořadatelů, www.galeriekritiku.cz.

2.Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejich věková hranice nepřekračuje limit 30 let, včetně prosincového data narození. Uchazeči mají možnost účastnit se soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do Výstavy finalistů však dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána výstavní spolupráce.

3.Laureát získává v rámci ocenění termín samostatné výstavy v Galerii kritiků na náklady pořadatelů na závěr kalendářního roku peněžitý příspěvek na její realizaci ve výši 40.000,- Kč a příslib týdenní stáže v zahraničí ve spolupráci s Českými centry v jedné z jejich destinací. Pořadatelé dostávají vítězné či jiné dílo po dohodě s laureátem jako akvizici pro depozit Galerie kritiků. Otevírají tím možnost k další výstavní spolupráci, případně k návaznému prodeji děl. Nabídka prodeje či medializace díla na webu pořadatelů se vztahuje na všechny finalisty. Galerie kritiků koncipuje i vlastní tematické výstavy malby doma a v zahraničí.

4.Podrobné pokyny jsou publikovány po uzavření příjmu přihlášek na webu pořadatelů Galerie kritiků (www.galeriekritiku.cz), kde budou zároveň upřesněny další pokyny pro soutěž a aktuální zprávy. Je zde veden i archiv Ceny kritiky za mladou malbu z minulých ročníků, od doby jejího založení v roce 2008.

Dodatečné dotazy jsou přijímány průběžně na výše uvedených kontaktních adresách pořadatelů Ceny kritiky za mladou malbu, jež probíhá v rámci pravidelného výstavního provozu Galerie kritiků denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Pro případ dočasného uzavření galerie je uplatňována elektronická korespondence.

Těšíme se na Vaši účast,

za pořadatele:

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D. (koordinátorka soutěže)

Dobrý den, v návaznosti na otevření Výstavy finalistů 15.Ceny kritiky za mladou malbu 2022 v Galerii kritiků oznamujeme výsledky letošní soutěže následovně: 1.cena -Karolína Netolická (laureátka), 2. cena - Markéta Kolářová, 3.cena -Jan Heres (reprodukce děl viz v příloze, níže kliknutím v odkazu  viz vernisáž výstavy). Hlasováním návštěvníků galerie bude určena Cena sympatie diváků, publikovaná u příležitosti besedy s vystavujícími a porotou - termín ke konci měsíce bude zvlášť oznámen. Výstava potrvá do 6.března 2022. Těšíme se na Vás,

 

Galerie kritiků (zonerama.com)

 

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

Karolína Netolická, Poslední výdech.jpgMarkéta Kolářová, Klekánice.jpgJAN_HERES_APPLE_FLAVOR, obr..jpg

V rámci 15. Ceny kritiky za mladou  malbu v kategorii cena sympatie byl vybrán Vojtěch Luksch

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po