Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy „Bíle kvetoucí modřinky“ – Pavel Richtr a jeho hosté Katharina Kohl a D.G.Reiss , v úterý 16. října 2018 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin, za přítomnosti autora. Výstava potrvá do 11. listopadu 2018.

Těšíme se na Vás!

 

We would like to invite you to the opening of the exhibition “White Blooming Bluetitts“ - Pavel Richtr and his guests Katharina Kohl a D.G.Reiss, on Tuesday 16th October 2018 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm, with the artist´s participation. The exhibition ends November 11th, 2018.

We look forward to meet you!

GK_Richter.jpgVýstava „Bíle kvetoucí modřinky“
 
-  Pavel Richtr a Katharina Kohl & D.G.Reiss , Galerie kritiků, 16. 10. – 11. 11. 2018 (TZ)

Na přelomu roku 2009 a 2010 se konala v pražské Galerii kritiků a v síni Kunstlerhaus v Hamburku česko-německá výstava, pořádaná k oslavě 20. výročí „sametové revoluce“ a zahájení kulturní spolupráce mezi městy Praha a Hamburk. Nesla názevJak to bylo s Kainem a Abelem“ a účastnili se jí autoři, kteří použili papír jako základní a nejintimnější způsob vizuálního vyjadřování společenských reflexí a svých eticko-estetických představ. Kurátorem německé strany a vystavujícím umělcem byl Pavel Richtr, žijící a pracující od roku 1969 v Německu, zároveň však dlouholetý člen české výtvarné skupiny Papiriál při spolku Umělecká beseda, s níž vystavoval v letech 1990 – 2000. Téma česko-německé výstavy bylo: jaký je smysl lidské existence ve vztahu k novému společenskému pořádku a jak hodnotíme dnešní dobu v poměru dobra a zla.

Dnes v Praze vítáme samostatnou výstavu Pavla Richtra s jeho hosty Katharinou Kohl a D. G. Reissem, zaměřenou na video a autorovu tzv. „komponovanou“ velkoformátovou fotografii. Autoři si kladou otázku, jaký vliv má dnešní doba na naše sny, vize, kulturu či ekologii, jak ovlivňuje naši kreativitu. Pavel Richtr (nar. 1942 ve Slaném) studoval v letech 1963 - 1965 na AVU v Praze, avšak cítil, že jeho život a tvorba jsou zásadním způsobem ovlivňovány socialistickým režimem a cenzurou. Vzpomíná, že byl ve škole nucen začerňovat určité pasáže v učebnicích, aby je očistil od „kapitalistických“ myšlenek. Proto odešel do Německa pracovat jako malíř a grafik, posléze i pedagog, a věnoval se své osobité skripturální malbě, vázané na vizuální zpracování písma v obraze.

V 60. letech byl skripturalismus poměrně preferovaným uměleckým směrem, navazoval na strukturální abstrakci expresionistické malby konce 50. let a lettrismus předválečné avantgardy, jež předznamenala pozdější rozmach vizuální poezie. Písmo pojal tento směr jako asémantický prvek vizuálního vyjadřování. Pro Richtra se inspirací staly různé typy písma, klínového i tištěného, a také kaligrafie, což souviselo s jeho vědomím, že ve věku informatiky se v komunikačním procesu informace deformují, a k příjemci se dostává sdělení, jež se liší od toho původního. Řada kvalitativních informací tak musí být komplexně znovu vyhodnocována. Umělec začal používat ve svých obrazech a následně i prostorových objektech písmo, jež pojal jako samostatně fungující znakové šifry, původně určené ke sdělování informací, jež však přestaly souvislý text sdělovat. Tím dal vyniknout v malbě blokaci významů, takže obrazy se jevily jako graffiti se sofistikovaným přístupem ke komunikování dnešní společnosti. Vytvořil z písma konfigurace, jež obsahovaly buď zhuštěná významová jádra, připomínající komunikační uzly bez konkrétního významu, anebo dal přednost bílým místům v celkovém rozvržení obrazové kompozice.

Slovo a obraz mají rozdílné funkce, pracují s různým stupněm abstrakce, jež modifikuje  sdělovací řetězec. Masivní vstup fotografie a dalších druhů ikonografie do sdělování označil kdysi David Boorstin jako „grafickou revoluci“, v níž se odehrává přímý konkurenční boj mezi skripturální a vizuální kulturou. Efektivnost vizuálního výrazu však převládá, takže vizualita se stává hlavní formou informačního přenosu, především v masovém sdělování.  

 

Z téhož důvodu je také námětem posledních Richtrových obrazů technika digitální fotografie, dotvářená na počítači montáží různorodých významových prvků či obrazových motivů.  Jedná se o pozoruhodné skladby vzájemně odlišných snímků, jež se v kompozici buď prolínají či překrývají, anebo přímo staví do protikladného vztahu vůči realitě. Vytvářejí tajemnou atmosféru, evokující absurdno, ale také poetično během procesu vnímání transformace obrazových forem, jakožto mezistupně mezi realitou a fikcí. Obrazy vyžadují od diváka dostatečný vhled a míru vcítění, zachovávají však tutéž filozofickou motivaci jako původní malby, jejichž výseče ostatně tu a tam doplňují fotomontáž.

Malba a videoklipy Kathariny Kohl zkoumají již řadu let pravdivost obrazových portrétů, reálných i umělecky vytvářených, v souvislosti s výpadky individuální i společenské paměti. Např. v roce 2012 autorka zahájila tvorbu fotografických portrétů detektivů, prokurátorů a ochránců ústavy, kteří se podíleli na vyšetřování vražd a zabíjení civilistů německou extremistickou skupinou NSU. Během svého pátrání studovala soudní líčení z parlamentního vyšetřování a objevila skrumáž různých výpovědí svědků s výpadky paměti, jež mohou být vykládány i jako záměrné zatajování důkazů či faktických okolností. Dnes se autorka zabývá klasickými portréty malby, např. ve své video-rekonstrukci portrétů Velasqueze ze 17. století, kde zkoumá diskrepanci mezi tím, co je viditelně zobrazované, ale co zahrnuje i neviditelné stránky portrétu. Postupuje tak, že se fyzicky zapojí prostřednictvím videa do obrazového prostoru portrétu a konfrontuje ho s vlastními vizuálními zážitky.

Kohl spolupracuje s fotografem D.G. Reissem, jehož umělecké krédo pro fotografii od 70. let je chápat ji nejen jako dokument, ale i obrazový symbol. Každodenní povaha jeho fotografických snímků umožňuje podle estetického podbarvení jednotlivých motivů pojímat jejich faktickou evidenci jako obrazový panel či reklamu, kde např. u městských scenérií jsou záběry typických detailů a významových znaků extrahované téměř do abstraktních forem. Jejich významová entita a vizuálně zdůrazňovaná přítomnost tvoří estetickou hodnotu, určující autorovu fotografické dílo. Každodenní konfrontace našich životních podmínek s jejich estetizací přináší řadu podnětů k zamyšlení nad opravdovostí života, v němž žijeme a který sami konstruujeme.

Autory spojuje jistá hravost a koncepční vynalézavost, dotýkající se mezních poloh vizuálního výrazu. I název výstavy se opírá o skutečnost, že jejich tvorba nemá vzájemně žádnou souvislost, avšak že sdílejí společný náhled na svět. Tato výstava vyjadřuje stálou formu česko-německé výměnné spolupráce.

 

Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka výstavy a Galerie kritiků

Jan Rýz - Hravé cykly / Playful Cycles

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Hravé cykly – Jan Rýz (1946-2016), pořádanou v retrospektivním výběru, v úterý 25. září 2018 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin, za přítomnosti umělcovy rodiny. Výstava potrvá do 14. října 2018. Těšíme se na Vaši účast,

Hello, we would like to invite you to the opening of the exhibition Playful Cycles - Jan Rýz (1946-2016), held in a retrospective selection, on Tuesday 25th September 2018 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm, in the presence of the artist´s family. The exhibition will last until October 14, 2018. We look forward to your participation,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

JanRyz_pozvanka_A_EMAIL.jpg

 

JanRyz_pozvanka_B_EMAIL.jpg

Tisková zpráva – „Hravé cykly“ (částečná retrospektiva) – Jan Rýz (1946 - 2016 ), Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, 25.9. – 14. 10. 2018

Jan Rýz byl pražský malíř a sochař, který do svého předčasného úmrtí před dvěma lety uspořádal celkem 20 samostatných výstav, přiměřeně hodnocen je však až v poslední době. Pro jeho tvorbu měla velký význam samostatná výstava Plastily v Nové Síni v roce 2013, založená na instalaci lehkých plastových konstrukcí a objektů z let 2011 – 2016.  Názvem plastily označoval umělec všechny své práce, jejichž základním materiálem je plast, ztvárněný buď do podoby hravých prostorových partitur, složených ze silonových vláken, drátů a drobných umělohmotných prvků anebo živě barevných objektů, podnětných svou tvaroslovnou skladbou. Osobité znakové záznamy s vazbou na lineární osnovu nebo zakomponované do kubického či rotačního modulu působí v instalaci jako sémanticky nový, zajímavý prvek, vycházející z autorovy grafické kompozice a převedený za pomoci umělých vláken, trubiček, hadiček apod. do trojrozměrných konfigurací, vymezujících okolní prostor.

Plasty jsou civilizačním symbolem našeho věku. Vyznačují se vlastnostmi jako odolnost, ohebnost, pružnost, mezi jejich výhody patří i odolnost, homogennost a snadná zpracovatelnost na základě málo náročných technologií. Nalezly použití téměř ve všech průmyslových odvětvích a v domácnostech, avšak velký význam má jejich povýšení na plnohodnotný výtvarný materiál. Většinu plastových obalů totiž po použití vyhodíme, takže na celém světě dochází k znečištění, jež se nevyhýbá ani nejodlehlejším oblastem. Proto je významným počinem recyklace plastů, v neposlední řadě tvůrčí recyklace, kde jde o autentickou výzvu umělců, abychom k plastům přistupovali kulturně v každodenním životě.

Rýzova tvorba se ovšem neomezovala na užívání umělohmotných materiálů, rozvíjela výrazovou experimentaci i škálou jiných materiálů jako dřevo, kůže, textil aj., v cyklech koláží (2008) a asambláží (2008 – 2011). Asambláže mají závěsnou formu, jsou napůl reliéfními obrazy, napůl prostorovými objekty. Autor se jim v poslední době věnoval více než své původní malířské tvorbě. Jeho malba měla od počátku 80. let dynamický, pohybový charakter, šlo vesměs o náměty z oblasti sportu či sportovních vehiklů. Asambláže pak znamenaly přechod od plošného vyjádření k reliéfním variantám bicyklů, motocyklů, karoserií či dílů aut, jež kulminovaly cyklem prostorových objektů čtyřkolek apod. Rozvíjely původní koncepci her a pohybových situací člověka v olejomalbě a později akrylových obrazech jako stylizovanou figuru, jež vehikl řídí nebo se aktivně pohybuje - bruslí, surfuje, lyžuje či tančí. Její pohybová dynamika je vyjádřena na pomezí figurace a abstrakce pomocí striktních os, vektorů a siločár, v tvarové redukci formální zkratkou.

Umělec po svém absolutoriu Pedagogické fakulty UK v Hradci Králové pracoval do roku 1990 ve Středočeské galerii v odboru grafiky, poté vyučoval na odborných pedagogických školách. U studentů byl velmi oblíben, nejspíše pro svého sportovního ducha, spojeného s intelektuální zvídavostí, kultivovaností a tvůrčí schopností zachycovat pohyb v jeho hravé podstatě. V tomto duchu se také snažil překračovat formální možnosti vizuálního výrazu.

Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka výstavy

Komentovana prohlídka

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na komentovanou prohlídku výstavy Hravé cykly / Playful Cycles -  JAN RÝZ (1946-2016)  v Galerii kritiků v pražském paláci Adria, která se uskuteční ve středu 10. 10. 2018 v 16.30 hod.

V zastoupení autora Vás provede výstavou akad. mal. Alena Laufrová.

Výstava potrvá do 14. října 2018.

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

Komentovaná prohlídka - Výstava Zakladatelům

Dobrý den, srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Zakladatelům a besedu s autorem Ladislavem Vlnou o technologii a zaměření jeho práce, ve čtvrtek 20. září od 17 hodin v Galerii kritiků. Výstava končí v neděli 23. září 2018.

 

Těšíme se na Vaši účast,

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

 

Galerie kritiků

 

 


Ladislav Vlna - Zakladatelům

Vážení přátelé, u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky si Vás dovolujeme pozvat na zahájení výstavy metalurgické malby Ladislava Vlny s názvem Zakladatelům (František Běhounek, Karel Čapek, Eliška Junková, Eduard Ingriš, František Kupka, Otto Wichterle) do Galerie kritiků ve čtvrtek 23. 8. 2018 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 23. září 2018. Těšíme se na Vaši účast,

 

Dear friends, to celebrate the 100th anniversary of the founding of our republic, we would like to invite you to the exhibition opening of metallurgical painting of Ladislav Vlna entitled To the Founders (František Běhounek, Karel Čapek, Eliška Junková, Eduard Ingriš, František Kupka, Otto Wichterle) to the Galerie kritiků on Thursday 23. 8. 2018 at 6 PM, meeting with the press at 5 PM. The exhibition ens on September 23th, 2018. We look forward to your participation,

 

Ladislav Vlna - Zakladatelům

 

Ladislav Vlna - Zakladatelům

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka / curator

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

Michal Tomek - Hrdinské bitky o zítřek / Heroic Fights for Tomorrow

Vážení přátelé, zveme vás srdečně na komentovanou prohlídku výstavy Michala Tomka s názvem Hrdinské bitky o zítřek, v úterý 17. července 2018 v 16:30 v Galerii kritiků. Setkání s autorem je věnováno mimo jiné tématu, jak se dají  skloubit hodnoty restaurování s malbou.


Dear friends, we have a pleasure of inviting you to the exhibition of Michal Tomek, entitled Heroic Fights for Tomorrow to the Gallery of Art Critics, on Tuesday 17th July 2018, PM 4:30. Meeting with the artist is devoted also to the subject, how  to combine the values of the restoration with the painting.

Těšíme se na Vás / Looking forward to see you,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

Pozvánka ke stažení [  Pozvánka ]

„Hrdinské bitky o zítřek / Heroic Fights for Tomorrow“

 

3.7 – 29. 7. 2018, Galerie kritiků

Výstava je letmým shrnutím malířské tvorby umělce za období posledních deset let, kdy zanechal restaurování, aby se mohl věnovat volné tvorbě. V pojetí malířské grotesky bitevních obrazů se mu nejedná o téma boje za ušlechtilé cíle, jimiž se kdysi honosila totalitní historiografie, ale o otevřenou informativní situaci, jako je např. nabídka počítačových her na internetovém portálu, tedy o tematickou komunikologii s divákem.

The exhibition presents a brief summary of the artist’s work over the course of the past ten years when he left his restoration career to pursue his own individual work. In his interpretation of the grotesque in battle scenes he was not interested in the theme of fighting for noble goals, as totalitarian historiography used to pride in, but in an open informative situation such as would be seen in a computer games website offer, that is, in thematic communication with the viewer.

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

 

aa Tomek.jpg

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po