Vítězové 17. Ceny kritiky

17. Ceny kritiky za mladou malbu 2024

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vám oznamuje výtěze z finalistů 17.Ceny kritiky za mladou malbu 2024 pro umělce do 30 let, s tematickým zadáním Zátiší venkovní a vnitřní.

První místo získává Lukáš Slavický.

Druhé místo Dominik Málek a třetí místo obsadil Jakub Ružinský.

Cena sympatie veřejnosti byla udělena Lucii Rosické.

Porota – Tereza Nováková (předsedkyně / chairman), Micl, Lukáš Miffek, Renata Mužíková, za pořadatele Linda K.Sedláková a Vlasta Čiháková Noshiro.

 

The Association of Art Critics and Theoreticians / The Czech Section of AICA announces the competition winners of the 17th Prize of Art Critique for Young Painting 2024 for artists under 30 years of age, with thematic assignment Still life outside and inside.

1st place: Lukáš Slavický

2nd place: Dominik Málek

3rd place: Jakub Ružinský

The Prize of symphaties of the public was given to Lucie Rosická.

Jury Tereza Nováková (chair), Micl, Lukáš Miffek, Renata Mužíková, for organizers Linda K.Sedláková and Vlasta Čiháková Noshiro.

 

 

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.czVYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 11. CENY KRITIKY ZA MLADOU MALBU 2018

11. Cena kritiky za mladou malbu 2018

Vyhlášení výsledků soutěže 11. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2018

1. Cena poroty – Filip Dvořák

2. Cena poroty - Kryštof Strejc

3. Cena poroty - Argišt Alaverdyan

Cena sympatie diváků – Aleš Zapletal

Složení poroty – Evžen Šimera (předseda), Jakub Král, Lukáš Machalický, Jitka Šosová, za pořadatele Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / české sekce AICA – Vlasta Čiháková Noshiro

10. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2017

Vyhlášení výsledků soutěže 10. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2017

1. Cena poroty – Tomáš Predka

2. Cena poroty - Roman Výborný

3. Cena poroty - Gabriela Těthalová

Cena sympatie diváků – Přemysl Procházka

Složení poroty – Evžen Šimera (předseda), Jakub Král, Lukáš Machalický, Jitka Šosová, Dušan Zahoranský, za pořadatele Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / české sekce AICA – Vlasta Čiháková Noshiro

 


TISKOVÁ ZPRÁVA

MALBA A JEJÍ PŘESAHY


Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky za mladou malbu i pro 10. ročník 2017. Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za své vystavené dílo, ale i za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, doloženou tištěnou a elektronickou dokumentací.

 

V rámci prezentace malby se předpokládá možnost kombinovaného intermediálního vyjádření, tey např. malba–objekt, či nástěnná nebo prostorová instalace obrazu v konfrontaci s jiným médiem, v multimediálním vyjádření. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr pořadatelů podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol a čerstvých absolventů pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána a realizována výstavní spolupráce.

 

Výběr osmi finalistů 10. ročníku soutěže 2017 byl proveden z celkového počtu více než 60 uchazečů, jež bez ohledu na národnost mají dlouhodobý pobyt v České republice. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, část z nich byla navržena odborníky z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a galeristů, kteří nominují mladé umělce pro zachování dobré úrovně soutěže. Postupným výběrem uchazečů do užšího okruhu, daného i možnostmi výstavního prostoru galerie, byl stanoven výsledný počet osmi finalistů.

 

Cena kritiky za mladou malbu slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření dalších výstavních příležitostí pro mladé umělce. Proto je vytvářen i sběratelský Fond Ceny kritiky, zahrnující depozit vybraných děl. V soutěži Ceny kritiky se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je pořádána samostatná autorská výstava ke konci kalendářníhoroku v Galerii kritiků. Dále má možnost týdenní rezidenční stáže v některém ze zahraničních Českých center. Diváci vybírají svého vítěze udělením Ceny sympatie. Výstava finalistů 10. Ceny kritiky za mladou malbu se koná od 24. ledna do 12. února 2017 v prostorách Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.

 

Vlasta Čiháková Noshiro

(v zastoupení pořadatelů)


Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA děkují za záštitu a podporu soutěže Hlavnímu městu Praha, Ministerstvu kultury České republiky, Státnímu fondu kultury České republiky, dále za výstavní spolupráci Galerii Zdeněk Sklenář a mediálním partnerům.

 

CK17 pozvanka A52.png

OHLASY 10. CENY KRITIKY ZA MLADOU MALBU 2017

OHLASY NA 9. CENU KRITIKY

9. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2016

Vyhlášení výsledků soutěže 9. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2016

1. Cena poroty a Cena Českých center – Martin Lukáč

2. Cena poroty - Tomáš Absolon

3. Cena poroty - Pavel Příkaský

Cena sympatie diváků – Markéta Jáchimová

Složení poroty – Petr Malina (předseda), Petr Dub, Lenka Lindaurová, Radek Wohlmuth, za pořadatele Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / české sekce AICA – Vlasta Čiháková Noshiro a za Česká centra František Zachoval (cenu předával ředitel p. Zdeněk Lyčka)

ČT Události v kultuře - rozhovor s laureátem Martinem Lukáčem


 

Tisková zpráva

Z letošních více než 60 uchazečů 9. ročníku Ceny kritiky za mladou porota vybrala 7 finalistů. Společným jmenovatelem jejich tvorby – patrným na první pohled - je zájem o abstrakci. Autory spojuje soustředěné koncentrované malířské hledání a zájem o osvobozený až expresivní rukopis. Postmoderně rozkročený výrazový rejstřík používají jak ve formálně podané abstrakci, tak v abstrahované realistické malbě.  

Společná je většině finalistů tendence podřízenosti jednotlivých obrazů/artefaktů většímu celku, často podpořeného dalšími výstupy jako podmalba stanovující novou prostorovou kompozici, dávající jednotlivé formálně i nesourodé obrazy do jednotícího celku, 3D instalace s videem, světlem a koláží. Zdánlivě formální hru bez hlubšího obsahu u většiny vystavujících přesvědčivě nahrazuje dlouhodobý zájem o překračování limitů běžné malířské instalace, jdoucí mimo jiné i za hranice možností aktuální výstavy. Touhu vykročit z dvourozměrného obrazu, či klasického rámu či formátu finalistky a finalisté doplňují o tendence pracovat v prostoru a kontextu konkrétních galerijních prostorů.

Po dlouhé diskuzi poroty se letošním laureátem stal Martin Lukáč. V jeho obrazech se nejživěji a možná také nejsilněji znovuobjevuje trend po nespoutané malířské živelnosti, nehledící příliš na techniku, nicméně hledající expresivní gesto s vtipnou až antagonistickou touhou o figurální výstup v abstraktním výrazu. Lukáč porotu přesvědčil svoji kontinuální tvorbou za posledních několik let, v níž je patrná odvaha riskovat a hledat vizuálně nečekané a stále se měnící formy. Porota v Lukáčově díle vidí velký malířský potenciál výrazně vybočující z harmonické představy očekávatelné estetiky současné malby. Lukáčův výraz zároveň vnímáme jako úzce provázaný s výrazem nejmladší domácí generace umělců, vymezující se nejen vůči lokálnímu umělecko-historickému kontextu, ale i k vlastnímu generačnímu postavení v dnešním globalizovaném světě.

Porota považuje za zásadní vyzdvihnout i klasičtější malířský přístup Tomáše Absolona. Ve svých abstraktních kompozicích dosahuje koncentrovaným hledáním a precizně kontrolovaným přístupem pomíjejícím veškeré zbytečnosti – malířsky formální harmonie – výjimečné pro autora svého věku. Jako jeden z mála se neopírá o celkový kontext instalace a jeho obrazy zůstávají nezastupitelnými i samostatně. Za další dva výrazné malíře považujeme – Pavla Příkaského a Tomáše Predku, kteří porotce zaujali svým soustředěným přístupem. Příkaský vládne ztišeným, nicméně výrazově osobitým výrazem hledajícím intimní souvislosti mezi tvarem a barvou prostřednictvím abstrahování reálných předmětů, zatímco Predka svými cykly vytváří autonomní mentální mapu usilující o vytvoření vyššího tematického celku.

V souvislosti s nadcházejícím desátým výročím Ceny kritiky za mladou malbu a v návaznosti na organizační zkušenosti letošního ročníku nemůže porota závěrem opomenout organizační limity spojené s realizací Ceny. Považujeme za nezbytné, aby společná energie organizátorů a poroty přispěla k větší profesionalitě soutěže a transparentnosti jejího statutu.  Pro budoucnost Ceny je nezbytné jasně vymezit přijmout nové systémové kroky –zpřesnit pravidla přihlášení, nominací a výběru umělců, za účelem zkvalitnění celkového zázemí Ceny a jejího kvalitativního dosahu. Za nejdůležitější považuje porota finanční ohodnocení vítěze a poskytnutí možnosti jeho další prezentace ve výstavní činnosti doma i v zahraničí.

Porota 9. Ceny kritiky za mladou malbu 2016


 

Anotace

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA zvou na Výstavu finalistů 9. Ceny kritiky za mladou malbu 2016 pro umělce do 30 let, jež se koná za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. Tematické zadání je Malba a její přesahy – tj. v rámci soutěže a výstavní prezentace se předpokládá koncepce malby v konfrontaci s jiným médiem, technologií či materiálem - např. malba–objekt v prostorové instalaci či další jiné intermediální vyjádření. Hodnocení umělců je pojímáno v kontextu jeho tvůrčího vývoje zhruba za poslední dva roky. Vítězným oceněním laureáta je samostatná výstava ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů a studijní stáž v některém ze zahraničních Českých center. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků.

 

Vyhlášení 20. 1. 2016

Foto Josef Spurný:

malba16.jpg

malba162.jpg

 

Fotografie finalistů:

Lukac.jpg

Martin Lukáč, Bez názvu, olej na plátně, 2015

 

Absolon.jpg

Tomáš Absolon, Bez názvu, malba na pěně, 2015

Prikasky.jpg

Pavel Příkaský, Dermatologické vady na zdi, 2016

Jachimova.jpg

Markéta Jáchimová, Enter the Void, malba na dřevě, zářivky, 2015

 


 

CK_2016_pozvanka.png

CK_2016_pozvanka2.png

8. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2015

výzva umělcům do 30 let


Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA, Fond Ceny kritiky vyzývají mladé umělce do 30 let k soutěži 8. Ceny kritiky za mladou malbu 2015, jež se koná za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. Oceněním je výstava finalistů v únoru-březnu 2015 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze, dále samostatná výstava laureáta ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů tamtéž, a studijní stáž v některém ze zahraničních Českých center. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků.

 

Zadání: Malba a její přesahy - připouští se prezentace malba-objekt či malba v instalaci, možno doplnit elektronickou prezentací. Hodnocení se zakládá na tvorbě umělců za poslední dva roky.

 

Porota: Jiří Machalický, Michal Nesázal, Alena Pomajzlová, Petr Vaňous (předseda), za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro (Sdružení / AICA) a  František Zachoval (Česká centra).

 

Podmínky účasti:

  1. Přihláška se podává prostřednictvím tištěného portfolia, obsahujícího CV a fotografie z tvorby posledních dvou let. Závěrečná uzávěrka na zaslání nebo osobní předání do Galerie kritiků (p. Aleš Rataj – Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je 28. 11. 2014 (původní termín 15.11.) Kromě samostatných přihlášek proběhnou nominace kandidátů od předních odborníků.
  2. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky, a jejichž věková hranice nepřekročí limit 30 let do konce roku 2014.
  3. Podrobné pokyny budou vydány po uzávěrce příjmu přihlášek. Dotazy lze průběžně adresovat na p. Aleše Rataje, galeriekritiku@volny.cz nebo na tel. 606601224

Další informace sledujte na www.galeriekritiku.cz.


cena kritiky 2014.jpg

7. ročník Ceny kritiky vyhrál Jan Poupě

Letošním vítezem již sedmého ročníku Ceny kritiky za mladou malbu se stal Jan Poupě.

Na druhém méstě se umístila Marta Fišerová a na místě třetím shodně Michal Drozen a Monika Žáková.

Cenu sympatie diváků získala Martina Smutná.

 

1Poupe.jpg

Jan Poupě - Struktura IV., 2013, olej na plátně

2Fiserova.jpg

Marta Fišerová - Krajkářka, 2013, linen, plátno

3Drozen.jpg

Michal Drozen - Míša č. 19, 2013, olej na plátně

3Zakova.jpg

Monika Žáková - Černý polygon

4Smutna.jpg

Martina Smutná - Dach, 2013, kombinovaná technika, instalace

 

Tisková zpráva poroty:

 

Letošní ročník Ceny kritiky překvapil vysokým počtem uchazečů a především kvalitou přihlášených prací. Porota si při výběru finalistů všímala nejenom vnějších proměn výrazových forem, tedy efektu novosti a deklarované změny v tom, jak dílo vypadá, ale zohlednila také vnitřní motivace k experimentu a smysl pro „změnu“ a „aktualizaci“ obrazu, který se odehrává v mnohem jemnějších, protože hlouběji založených finesách. Kategorie „tradičního obrazu“ jakoby se na pozadí této pozornější reflexe rozplývala ve vnější, nic neříkající pojem. Rozšířené pole obrazu je, zdá se, dáno především silným vnitřním autorským modelem.

 

Zde je třeba nalézat skutečné a stabilní „autorství“. Vztah k realitě je potom hledán a ověřován nejenom experimentací s různými výrazovými postupy, v jejich kombinování, fúzování a kolážování, či dokonce v opouštění obrazového formátu a v jeho dekonstrukci dosahované jinými prostředky. Je také paralelně návratem do světa sjednocené malířské vize, která resuscituje, nově a jinak používá jazyk znaků a symbolů, jejichž zdánlivá známost a konvenčnost náhle zviditelňuje, v nově nastavených situacích, trhliny a propasti lidského vědomí a usvědčuje své pozorovatele z nepozornosti. Nakonec je to spíše „konvenční pohled diváka“, co vede k odmítnutí obrazu, který „něco připomíná“, nebo na něco „odkazuje“. Proces restrukturalizace, proměny struktury a řádu obrazu, se tu odvíjí ze dvou stran.

 

Ze směru redukované abstrakce, která se opět komplikuje a oživuje lidskou chybou (Monika Žáková, Jan Poupě, Marta Fišerová, Jaroslava Kadlecová) a ze směru aktuální předmětnosti, která se vynořuje z nehmotného světa reprodukovaných idejí a dat, aby na jejím pozadí nacházela a formovala nové významy pro znaky a jejich vztahová usazení (Jan Poupě, Václav Misař, Jakub Sýkora, Michal Drozen, Adéla Součková, Martina Smutná). Proto se na letošní výstavě finalistů Ceny kritiky můžeme setkat s pracemi natolik rozdílnými ve vztahu k minulosti, které ale sjednocuje jejich „smysl pro současnost“.

 

Petr Vaňous (předseda)

TZ pořadatelů

Malba a její přesahy (TZ pořadatelů 7. Ceny kritiky):

 

Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky i pro 7. ročník 2014. Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za svůj vystavený obraz, ale za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, jež je doložená anotací a tištěnou či elektronickou dokumentací. V rámci prezentaci obrazu se připouští kombinované mediální vyjádření, tedy malba–objekt a jiné doplňkové prvky prostorové instalace.

 

Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol anebo čerstvých absolventů pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, avšak přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána výstavní spolupráce.

 

Výběr 9 finalistů 7. ročníku byl proveden z celkového počtu 70 uchazečů, kteří bez ohledu na národnost mají dlouhodobý pobyt v České republice. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, část z nich byla navržena odborníky, kteří dbají na zachování dobré úrovně soutěže. Nominátoři z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů navrhli v průměru každý dva umělce. Návrhy na oslovení umělců podávala i odborná porota. Postupným výběrem uchazečů do nejužšího okruhu, daného i možnostmi výstavního prostoru, porota stanovila výsledný počet devíti vystavujících finalistů.

 

Cena kritiky slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření dalších výstavních příležitostí pro mladou malbu. Proto je podporována i Fondem Ceny kritiky, jenž vytváří depozit oceněných děl. V soutěži se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je v rámci jeho ocenění uspořádána samostatná autorská výstava ke konci kalendářního roku v Galerii kritiků. Z okruhu oceněných umělců zvolí svého kandidáta také Česká centra pro týdenní rezidenční stáž a prezentaci ve své zahraniční síti. Také diváci vyberou svého vítěze Ceny sympatie. Výstava finalistů 7. Ceny kritiky se koná od 11. února do 9. března 2014 v prostorách Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.

 

Vlasta Čiháková Noshiro (v zastoupení pořadatelů) Pořadatelé děkují za podporu soutěže Ministerstvu kultury České republiky, Hlavnímu městu Praha a za mimořádnou spolupráci Českým centrům

Cena kritiky

Cena kritiky si klade za záměr podpořit tvorbu mladých umělců do 30-ti let a usnadnit jejich vstup na profesionální scénu. Slouží především k hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření výstavních příležitostí. Proto je podporována i Fondem Ceny kritiky, jenž v komunikačním prostoru svého workshopu pořádá menší autorské výstavy a zakládá depozit oceněných děl.

 

V soutěži se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je v rámci jeho ocenění uspořádána samostatná autorská výstava ke konci kalendářního roku v Galerii kritiků. Z okruhu oceněných umělců zvolí svého kandidáta na týdenní rezidenční stáž a výstavní prezentaci ve své zahraniční síti i Česká centra. Diváci vyberou Ceny sympatie. Výstava finalistů se koná vždy v únoru v prostorách Galerie kritiků v pražském paláci Adria.

 

Věkový limit soutěžících je 30 let, musejí mít dlouhodobý pobyt v České republice a uchazeči se mohou účastnit soutěže nejvýše třikrát. Soutěžící se mohou hlásit sami na základě pořadatelské výzvy, část z nich je navržena odoborníky. Nominátoři z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů navrhují dva umělce. Následně jsou finalisté vybráni odbornou porotou.

7. ročník Ceny kritiky za mladou malbu

unnamed.jpgunnamed (1).jpg

february 10, 2014

 photo image_zps8c85fca0.png

7. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2014

Výzva umělcům do 30 let

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA, Fond Ceny kritiky vyzývají mladé umělce do 30 let k soutěži 7. Ceny kritiky za mladou malbu 2014, jež se koná za účelem usnadnění vstupu na profesionální výtvarnou scénu. Oceněním je výstava finalistů v únoru-březnu 2014 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze, dále samostatná výstava laureáta ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků.

 

Zadání: Malba a její přesahy - připouští se prezentace malba-objekt či malba v instalaci, možno doplnit elektronickou prezentací. Hodnocení se zakládá na tvorbě umělců za poslední dva roky.

 

Porota: Jiří Machalický, Michal Nesázal, Alena Pomajzlová, Petr Vaňous, za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro a Karel Babíček

 

Podmínky účasti:

 

1. Přihláška se podává prostřednictvím tištěného portfolia, obsahujícího CV a fotografie tvorby posledních dvou let. Uzávěrka na zaslání nebo osobní předání do Galerie kritiků (p. Aleš Rataj – Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je 16. 12. 2013. Kromě samostatných přihlášek proběhnou souběžně nominace do soutěže od předních odborníků.

 

2. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky, a jejichž věková hranice nepřekročí limit 30 let do konce roku 2013.

 

3. Podrobné pokyny budou vydány po uzávěrce příjmu přihlášek. Dotazy lze průběžně adresovat na p. Aleše Rataje, galeriekritiku@volny.cz nebo na tel. 606601224. Další informace sledujte na www.galeriekritiku.cz.

kritika.jpg

Výsledky 6. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu

Hlavní Cena kritiky za mladou malbu roku 2013 nebyla udělena. Orgazátoři jako důvod uvádějí „uzavření první vývojové etapy soutěže v letech 2008 – 2012, a jejího obsahového vyhodnocení jakožto jednoho generačního fenoménu“. Tomáš Jetela a Ondřej Basjuk se shodně umístili na druhém místě, na místě třetím je Kristýna Šormová, Cenu sympatie diváků získala Klára Vystrčilová.

 

Výsledky 6. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu

 

 

Náhled - Tomáš Jetela

Tomáš Jetela

 

Náhled - Kristýna Šormová, Ondřej Bajsuk, Klára Vystrčilová

Kristýna Šormová, Ondřej Bajsuk, Klára Vystrčilová

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po